Previous Next
Zemřel Josef Peřina DOBRAVA MOLDANOVÁ Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., patřil ke klíčovým osobnostem ústecké bohemistiky víc než čtyřicet let....
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...

SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ

Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární komunikace v prostoru českých zemí. Přehled vznikl na základě excerpce českých i zahraničních univerzitních digitálních repozitářů, pro doplnění byla oslovena i slavistická pracoviště v zahraničí. Uvedené práce budou též evidovány v bibliografické databázi výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie.

 

 

BÁRTOVÁ, Barbora: Topos italské cesty v básnické tvorbě Vladimíra Holana. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Petr Komenda.

BARTUŠEK, Petr: Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, škol. Marie Ryantová.

BOHRNOVÁ, Hana: Knížecí zrcadla v Byzanci: poradní literatura komnenovského období. Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Markéta Kulhánková.

CAHOVÁ, Ivana: Dramatik Max Zweig — prorok nového humanismu. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Ingeborg Fialová.

CONNELLY KOHUTOVÁ, Radka: Digitální vyprávění s důrazem na interaktivní narativ. Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, škol. Jiří Kraus.

ČUŘÍN, Michal: Česká homosexuální próza po r. 1989. Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, škol. Roar Lishaugen.

DELEIXHE, Thibault: Dire l’interdit. Les stratégies littéraires face a la censure dans le roman polonais et tcheque (1968–1976). INALCO, Centre de recherches Europes-Eurasie, škol. Catherine Servant, Marek Tomaszewski.

DENISCHENKO, Irina Mikhailovna: Avant-Garde Poetics of Language in Central and Eastern Europe: Vladimir Mayakovsky’s and Karel Teige’s Responses to the Crisis of Language and Representation. Slavic Languages, Columbia University, škol. Valentina Izmirlieva.

ENDERLOVÁ, Hana: Poetika Vladimíra Holana ve sbírkách z 30. let. Od neosymbolismu k tvůrčí občanské angažovanosti. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Jan Wiendl.

GNOT, Anna: Dziewiąty życiorys — wymiary przestrzeni autobiograficznej w twórczości Oty Filipa. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, škol. Joanna Czaplińska.

HESOVÁ, Petra: Josef Václav Frič (1829–1890): V mé bibliothece. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Luboš Merhaut.

HORÁK BELEJOVÁ, Katarína: Textové intervence do městského veřejného prostoru. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Zbyněk Fišer.

CHOLASTOVÁ, Jitka: Rozvíjení čtenářských dovedností studentů bohemistiky prostřednictvím tvůrčího psaní. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Zbyněk Fišer.

JEŽEK, Zdeněk: Formování marxistické literární vědy v českém prostředí 1920–1956. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Petr Bubeníček.

KREISINGEROVÁ, Hana: Základní problémy II. staročeské biblické redakce. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, škol. Karel Komárek.

KROČILOVÁ, Markéta: Žánrová podoba básnické tvorby Františka Hrubína a Viléma Závady v šedesátých letech 20. století. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, škol. Iva Málková.

MOKRÁ, Marie: Literatura pro děti a mládež očima mileniálů. Ústav české literatury a knihovnictví, filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Luisa Nováková.

NOVOTNÁ, Hedvika: Konstrukce paměti: post-holocaustová memoárová literatura v českém diskurzivním prostoru. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, škol. Peter Salner.

PAVELKOVÁ, Jindra: Knižní kultura moravských cisterciáckých klášterů. Knihovna velehradského kláštera. Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Dalibor Havel.

PAVLOVA, Olga: Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Tomáš Kubíček.

PLECHÁČ, Petr: Atribuce autorství básnických textů. Ústav českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Václav Cvrček.

SEMINARA, Gaia: Varianta v poetice Bohumila Hrabala. Universita di Roma La Sapienza, Facolta di Lettere e filosofia, dottorato di ricerca in Scienze del Testo, Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Annalisa Cosentino, Michael Špirit.

SOUKUPOVÁ, Klára: Autobiografie v kontextu teorie pozicionality. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Tomáš Kubíček.

STEPHENSON, Cheryl: The Mobilized Jester: Czech Puppet Theater in Theory and Practice, 1912–1948. Slavic Languages and Literatures, The University of Chicago, škol. Malynne Sternstein.

TRESTROVÁ, Veronika: Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu. Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, škol. Jakub Končelík.

ZINDULKOVÁ, Klára: Koncept národního verše v české a zahraniční versologii 19. a 20. století — otázky, problémy, polemiky. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Libuše Heczková.

Dodatky za rok 2018

HRDLIČKOVÁ, Marcela: Proměny české příběhové prózy ze života mládeže po roce 1989. Ústav české literatury a knihovnictví, filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Luisa Nováková.

 

Vyšlo v České literatuře 2/2020.