Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na přihlášky externích i interních kandidátů do Programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni postdoktorand, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské či mateřské dovolené. Dále se do této doby nezapočítává doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti může být v takovém případě čtyři roky.

Úspěšní uchazeči, jimž Akademie věd ČR podporu z Programu perspektivních lidských zdrojů udělí, se od 1. 1. 2022 na dobu řešení schváleného výzkumného projektu stanou zaměstnanci ÚČL AV ČR. Kandidát předkládá k posouzení výzkumný projekt koncipovaný na 24 (případně 18 nebo 12) měsíců při výši úvazku 1,0 (v odůvodněných případech – zejm. péče o dítě – se může ucházet o úvazek snížený, minimálně však ve výši 0,5). Při posuzování výzkumných projektů bude důraz kladen na odbornou úroveň, soulad s aktuálními projekty nebo vědeckými záměry výzkumných útvarů ÚČL AV ČR, jakož i s obecným oborovým zaměřením instituce (široce pojímaná literárněvědná bohemistika a literární teorie), zahraniční přesah projektu a dosavadní zapojení kandidáta do mezinárodní vědecké komunikace.

 

Příjem žádostí do 12. 9. 2021.

 

více informací o výběrovém řízení (pdf)

English version (pdf)