Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

Ústav je v současnosti zapojen do dvou běžících evropských projektů, zabývajících se dějinami i současností čtenářství (READ – Reading in the Age of the Digital, E-READ – Evolution of Reading in the Age of Digitisation).

V rámci mezinárodního koncorcia pod vedením Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid) se ÚČL podílí na přihlášce do programu ERC Horizon 2020, výzvy H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, tématu REFLECTIVE-6-2015 „Innovation ecosystems of digital cultural assets“. Přihláška byla podána v květnu 2015 (DIREPO - Digital Repertoire of European Poetry).

Od října 2017 jsou tři zástupci ÚČL členy evropského mezinárodního programu výzkumu a spolupráce tzv. akce COST (CA16213) s názvem New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT).

 

READ IT (Reading Europe Advanced Data Investigation Tool, 2018–2020)

Koordinátorka projektu: prof. dr. Brigitte Ouvry-Vial, Université du Maine, Francie

Spoluřešitelé za ÚČL: Mag. Dr. Michael Wögerbauer (PI, WP4 leader), Mgr. Tomáš Suk (manažer projektu), Anežka Kuzmičková, Ph.D. (Stockholm University), Roar Lishaugen, Ph.D. (Oslo University), Claire Madl, Ph.D. (CEFRES Praha), Mgr. Petr Píša, Ph.D., Damiano Rebecchini, Ph.D. (Univ. of Milano), prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

Projekt READ IT je financován Joint Program Initiative (JPI) on Cultural Heritage and global change (http://www.jpi-culturalheritage.eu), která je spolufinancována z prostředků programu H2020. READ IT je částí programu Digital Heritage.

Projekt READ IT se zaměřuje na vývoj digitálního prostředí, které bude shromažďovat, popisovat, sdílet a popularizovat rozptýlené doklady o čtenářské aktivitě v Evropě od 18. do 21. století. Nebude se omezovat jen na vybrané společensko-kulturní vrstvy či žánry a umožní pohled na historii „zespodu“, od jednotlivého čtenáře k výzkumu čtení a čtenářských praktik. Zároveň přispěje k šíření povědomí o dopadu čtení na život jedince i společnosti.

 

READ – Reading in the Age of the Digital (2014–2016)

Koordinátorka projektu: prof. Brigitte Ouvry-Vial, Ph. D., Université du Maine, Le Mans, Francie

Spoluřešitelé za ÚČL: Claire Madl, Ph.D., Mgr. Petr Píša, prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Projekt je financován francouzskou ANR (Agence Nationale de la Recherche) v rámci programu START a koordinován Université du Maine, Le Mans, Francie. Účastní se ho akademické týmy z 15 států (celkem 50 badatelů). Cílem projektu je vytvoření badatelské sítě a příprava projektu EU-READ (European Reader Experience Database), který by na materiálu historické databáze čtenářských zážitků (podle vzoru Reader Experience Database, zde), vybudované v rámci tohoto projektu, zkoumal historické praktiky čtení v Evropě. Grantová přihláška do projektu JPI-CH byla úspěšna – viz projekt READ IT.

E-READ – Evolution of Reading in the Age of Digitisation (COST action IS1404, 2014–2018)

Koordinátorka projektu: Dr. Anne Mangen, Stavanger University, Norsko

Spoluřešitel za ÚČL: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

Projekt je financován z mezivládního evropského programu COST (IS1404) a koordinován University of Stavanger v Norsku. Účastní se ho týmy z 21 zemí EU. ÚČL je zastoupen Jiřím Trávníčkem, který také reprezentuje Českou republiku v řídicím výboru projektu.

Cílem tohoto projektu je rovněž výstavba badatelské sítě a příprava projektu zaměřujícího se na současné praktiky čtení v Evropě. Role Jiřího Trávníčka v obou projektech nevyplývá pouze z jeho vlastního výzkumu, nýbrž také z bohatých kontaktů s institucemi a odborníky na průzkum čtení zejména ve střední Evropě: v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, kde také pravidelně přednáší.

NEP4DISSENT – New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

Koordinátor projektu: Dr. Maciej Maryl, Instytut Badań Literackich PAN (Varšava)

Spoluřešitelé za ÚČL: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D., PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Mgr. Petra Loučová

Projekt byl podpořen v evropském programu mezinárodní spolupráce a výzkumu COST a účastní se ho vědci ze 33 zemí. Jeho cílem je iniciovat novou přelomovou etapu výzkumu kulturního disentu v bývalých socialistických zemích v letech 1948–1989 a vytvořit platformu pro jeho nadnárodní a multidisciplinární výzkum včetně důrazu na inovativní a efektivní šíření výsledků tohoto bádání a spolupráci s dalšími relevantními odborníky a zástupci z praxe (archiváři, kurátoři, vzdělávací instituce). Více zde:  http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16213.

DIREPO – Digital Repertoire of European Poetry

Koordinátor projektu: Dr. Elena Gonzalez-Blanco, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid

Spoluřešitelé za ÚČL:  Mgr. Petr Plecháč, Ph.D., PhDr. Robert Kolár, Ph.D.

Konsorcium tvoří mimo jiné následující evropské instituce: Universidad Nacional de Educación a Distancia; Universitat de Barcelona; Università di Siena; University of Erlangen; Universidade Santiago de Compostela; Eötvös Loránd University; Orszagos Szechenyi Konyvtar; Université de Toulouse; Università la Sapienza; University of York; Universidad Politécnica de Madrid; University of Oslo; University of Leiden. Za ÚČL jsou do projektu zapojeni členové versologického týmu Petr Plecháč a Robert Kolár.

 

Z dalších mezinárodních projektů

 

Projekty založené na česko-slovenské spolupráci jsou charakterizovány zde.

 

 

Aktuální projekty

 

Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe

Hlavní řešitel: prof. Joep Leerssen, University of Amsterdam

Spoluřešitel za ÚČL AV ČR: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Cílem projektu, který pod vedením prof. Joepa Leerssena sdružuje badatele z většiny evropských zemí, je příprava hypertextové encyklopedie s ca. 1200 hesly, jež pokryjí klíčové oblasti romantického nacionalismu v Evropě (např. kulturní instituce, edice, překlady, literární tvorba), představí jeho nejvýznamnější představitele a v důsledku upozorní na souvislosti tohoto fenoménu napříč státními a národními hranicemi a umožní jeho nové, interdisciplinární a komparativní studium. Projekt vzniká v rámci SPIN, Study Platform of Interlocking Nationalisms. Více zde.

Jiří Gruša Werkausgabe

Hlavní řešitelé: Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann, Technische Universität Berlin – PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., ÚČL AV ČR

Cílem projektu je vydat v 10 komentovaných svazcích v německých originálech a překladech z češtiny, resp. angličtiny do němčiny nejvýznamnější literární a esejistické texty česko-německého spisovatele Jiřího Gruši (1938–2011), a zpřístupnit tak německojazyčné veřejnosti v plné šíři jeho dílo. Edice, která vzniká jako protějšek českojazyčných Spisů Jiřího Gruši (nakladatelství Barrister & Principal v Brně), reflektuje současně obecnější otázku, jak edičně naložit s dílem českých autorů, kteří zapůsobili ve víceru jazykových prostředí. Dosud se objevily první 4 svazky(na projektu dále z ÚČL AV ČR spolupracoval Michael Wögerbauer). Více zde.

Newton International Fellowship. British Academy / Royal Society

Nositel: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D. 

Stipendijní pracovní pobyt ve Velké Británii finančně podpořený Britskou akademií v období leden 2012–květen 2014. Výsledkem projektu budou časopisecké články v odborném tisku (oba zamýšlené pro časopis Central Europe). Tématem článků je jednak problematika genderu a disentu (absence genderové reflexe v literatuře disentu, uchopené prostřednictvím pojmu zraňující identity, jímž Judith Butler poukazuje k situaci, kdy soustředění se na jedno téma zakrývá téma jiné), jednak relevance díla Jana Mukařovského v kontextu (post)poststrukturalismu.

Concrete Poetry: An International Perspective

Hlavní řešitel: prof. Claus Clüver, Indiana University, Bloomington, USA

Spoluřešitel za českou stranu: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.

Cílem projektu je analyzovat fenomén konkrétní poezie v širokém mezinárodním kontextu, zmapovat specifika, která konkrétní poezie získávala v jednotlivých národních literaturách, vysledovat její genezi a také její další život od osmdesátých let do současnosti. Výstupem bude kolektivní monografie publikovaná v nakladatelství Rodopi.

Aktuální naratologické problémy v českém a německém kontextu humanitních věd

Koordinátor projektu: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Zahraniční partner: Prof. Dr. Wolf Schmid, Dr. h. c., Interdisciplinary Center for Narratology, Universität Hamburg 

Projekt usiluje o nastínění aktuálních problémů a kritické zhodnocení dosavadního vývoje teorie vyprávění  v kontextu českých a německých humanitních věd (zvl. literární vědy, historiografie, filmových studií atd.) v posledních dvaceti letech.

Prag als Knotenpunkt der europäischen Moderne(n)

Koordinátoři projektu: Prof. Dr. Schamma Schahadat, Universität Tübingen; Prof. Dr. Manfred Weinberg; Univerzita Karlova Praha; Jun.Prof. Dr. Irina Wutsdorff, Universität Tübingen; lic. phil. Georg Escher, Universität Basel; Mgr. Štĕpán Zbytovský PhD, Univerzita Karlova Praha.

Řešitel za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok, PhD.

Interdisciplinární germanistická, bohemistická a historická vědecká síť vznikla v rámci excelentního clusteru Center of Excellence. Cultural Foundation of Social Integration. Universität Konstanz. Cílem dlouhodobého projektu, který se mj. uskutečňuje prostřednictvím několika workshopů (Praha 2011, Kostnice 2011, Tübingen 2012, Tübingen 2015), je odborná kulturněteoretická a literárněhistorická reflexe procesů „diferenciace různých literárních tradic (v procesu jejich produkce i recepce) stejně jako vytváření […] a interakce různých komunikačních a identitotvorných společenství“ v pražském prostředí. Více zde.

Dosavadní výsledky projektu: monotematické číslo Zeitschrift für interkulturelle Germanistik (5, 2014) věnované fenoménu „překládání a překladovosti“ (zde studie V. Petrboka, Selbstübersetzung als Ausdruck der literarischen Zweisprachigkeit in den böhmischen Ländern. Voraussetzung, Motive, Wirkung“. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 5, 2014, S. 103–116).

Handbuch „Prag, Böhmen, Mähren. Die deutschsprachige Literatur einer Region“

Hlavní řešitelé: Peter Becher, Adalbert-Stifter-Verein München; Steffen Höhne, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar; Jörg Krappmann, Univerzita Palackého, Olomouc; Manfred Weinberg, Univerzita Karlova, Praha

Řešitelé za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok, PhD., Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Cílem příručky Prag, Böhmen, Mähren. Die deutschsprachige Literatur einer Region, kteroumá v roce 2016 vydat nakladatelství J. B. Metzler ve Stuttgartu, je podat „podrobný přehled o procesech geneze, etablování, transformace a působení německy psané literatury v českých zemích a souvisejících hierarchizacích a stereotypizacích, které obraz této literatzry do dnešních dnů ovlivňují a deformují“. V intencích „spatial turn“ usilují autorky a autoři o kontextualizaci německy psané literatury v komplexním polykulturním a vícejazyčném prostředí českých zemí. Více zde.

Gemeinsames Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch

Hlavní řešitelé: Ständige Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe (SKÖTH), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Řešitel za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok PhD.

Ve společné česko-rakouské učebnici dějepisu usiluje autorský tým o novou, komparativní interpretaci politických, sociálních, ekonomických a kulturních dějin společného česko-rakouského soužití s důrazem na analýzu konfliktní události 19. a 20. století (národnostní politika v Rakousku-Uhersku, zánik monarchie, rozbití ČSR, Benešovy dekrety, fenomén Temelín) a (auto)stereotypizaci obou aktérů. Vedle toho vznikne i pomůcka pro učitele a didaktický materiál. Více zde.

Österreichisches biographisches Lexikon und biographische Dokumentation

Hlavní řešitel: Dr. Christine Gruber, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Řešitel za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Cílem dlouhodobého projektu je vytváření spolehlivých biogramů a ověřených bibliografických odkazů především kulturně, historiograficky a literárně činných osobností českých zemí (českého i německého jazyka) pro mezinárodně vysoce uznávané biografické kompendium, představující základní referenční literaturu pro studium dějin habsburské monarchie od poloviny 18. století do roku 1918. Více zde.

Dosavadní výstupy: kolem 90 biografií v tištěné, přes 60 biografií v online verzi.

Český strukturalismus a ruský formalismus

Hlavní řešitel: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Splolupracující instituce: Ruská akademie věd, University of Pennsylvania, Arizona State University

Cílem projektu je analyzovat vztahy českého strukturalismu a ruského formalismu, jejich vzájemné inspirace a proměny, ke kterým došlo v průběhu 20. století, zejména pak v souvislosti s nástupem moderny a postmoderny. Oba směry prošly v minulém století řadou změn, které do jisté míry vypovídají o tendencích a směřování světové literární vědy a teorie. Výstupem z tohoto projektu bude soubor teoretických a literárněhistorických studií, které si budou všímat: (1) podob a formování českého strukturalismu a ruského formalismu, (2) hlavních tendencí a výzkumů nejvýznačnějších představitelů v obou teoretických proudech a (3) jejich vzájemných vztahů a ovlivnění. 

Language, Reality, Fiction: Philosophy and Literary Theory on the Sources and Determinants of Meaning

Hlavní řešitel: prof. Petr Koťátko (FÚ AV ČR)

Zúčastněné instituce: FF UK, ÚČL AV ČR, Univ. of Stockholm, Univ. of Bologna, FÚ SAV

 

Ukončené projekty

Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: M. W. Schimek

Hlavní řešitel: prof. Dr. S. M. Newerkla, Institut für Slavistik, Universität Wien, Rakousko

Spoluřešitel za českou stranu: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Cílem tohoto dvouletého projektu bylo připravit kritickou edici nově nalezené první části srovnávací slovanské gramatiky M. V. Šimka společně s konceptem celé práce a dalšími materiály (zejm. korespondencí).

Výsledkem projektu je monografie: Stefan Michael Newerkla – Václav Petrbok – Taťána Vykypělová: Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werk, Editionen (Holzhausen, Vídeň 2014)

Der Beitrag des slavischen Funktionalismus zur internationalen Narratologie

Hlavní řešitel: prof. W. Schmid (ICN − Forschergruppe Narratologie Hamburk při Universität Hamburk)

Spoluřešitelé za českou stranu: doc.PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Výsledkem projektu je monografie o přínosu slovanského funkcionalismu naratologii: Wolf Schmid (Hrsg.), Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze. Berlin − New York: Walter de Gruyter 2009.

Dynamické struktury. Jazyk jako otevřený systém / Dynamic Structure. Language as an Open System

Hlavní řešitelé: prof. J. Fehr (Collegium Helvetica, Zürich) a dr. P. Kouba (Centrum pro teoretická studia UK)

Spoluřešitel za ÚČL AV ČR, v. v. i.: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Výsledkem projektu je publikace: Johannes Fehr − Petr Kouba (eds.), Dynamic Structure. Language as an Open System, Prague: Litteraria Pragensia 2007.