Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

Badatelské týmy či individuální badatelé  Ústavu pro českou literaturu AV ČR v uplynulých letech pracovali na těchto výzkumných projektech. (Červeně jsou vyznačeny projekty řešené s grantovou podporou. Link vede k bližším informacím o projektu v databázi CEP.)

 

Dějiny a teorie českého verše 19. století

Bibliografie české literární vědy 19451960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi

Poetika deskripce: Průzkum reprezentačního potenciálu v intermediální perspektivě

Pojmosloví literárního realismu

Jezuitské školské hry z českých zemí určené gramatikálním třídám

Česká literatura a nová média

Literární cenzura v obrysech. Administrativní kontrola a regulace literární komunikace v české kultuře 19. a 20. století  

Jan Mukařovský: život, dílo, ohlas

Slovník české literatury po roce 1945 on-line - Instituce poválečného literárního života

Jan Čep - monografie

Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích

Vladimír Macura mezi vědou, literaturou a hrou

Komiks: dějiny - teorie

Kritické koncepty současné literární teorie

Obraz, gesto, paměť: "formule patosu" v českém výtvarném umění, literatuře a umělecko-estetickém myšlení 20. století

Podoby nové české divadelní hry po roce 1989

Rozšíření a další zpřístupnění Databáze českých literárních osobností

Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní bibliografie české literární vědy (1775-1945)

Dva žánry a jejich světy v kontextu české literatury

Pražská léta estetika A. G. Meißnera

Felix Vodička a český literárněvědný strukturalismus

Myšlení o literatuře: příspěvky k dějinám literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách

Vyjednávání pod dohledem. Praktiky a strategie kontroly literatury v období stalinismu.

Přehled textologie a ediční praxe

Kritická hybridní edice

Neoficiální české drama v letech 1948 až 1989

Česká elektronická knihovna - Česká poesie 19. století (Rozšíření a dokončení)

Kritická edice korespondence Arne Novák a Josef Pekař

Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19. století

Česká literatura na konci tisíciletí

Česká historická próza 20.století

Poetika literárního díla 20.století - 2.část

Časopis Česká literatura 1952-2002

Lexikon české literatury - závěrečná redakce

Text v pohybu

Česká literatura 90.let 20. století: soubor interpretačních studií

Literární dílo Josefa Čapka

Svět románů na pokračování. Komentované soupisy beletristických seriálů z českých magazinů a denního tisku,1906-1948

Pražský lingvistický kroužek v korespondenci svých členů

K literárnímu životu druhé republiky (1938-1939)

Problémy teorie vyprávění

Adaptace "Metzlerova slovníku teorie literatury a kultury" do českého prostředí

Česká povídka: vyprávění časoprostor. Studie k narativní výstavbě žánru

Vězeňská korespondence Jana Zahradníčka

Kamil Fiala a literární kritika českého modernismu

Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy (40.-60. let 20. století)

Slovník české literatury po roce 1945 on line

Osobnosti české literatury šedesátých let XX. století. Soubor monografií

Středoevropský román

Pražský lingvistický kroužek II : v domácí i zahraniční korespondenci svých členů

Teréza Nováková ve světle rodinné korespondence

Lexikon české literatury. Díl 3 - redakce

Věcný informační tesaurus obecně literárního, vě- deckého a společenského bytí české národní kultury 1770-1945

Automatizace zpracování fondu periodik v bohemistické knihovně UČL AV ČR

Literární topologie

Česká literatura v exilu 1948-1989 (Bibliografie)

Rešeršní informační systém české literární bibliografie

Slovník českých spisovatelů 1945-1990 II.díl (M-Ž)

Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala

Literárněvědná bohemistika v zahraničí

Česká literatura 20. století

Lexikon české literatury. Díl 4. - zahájení

Poetika literárního díla 20.století

Thesaurus meter novočeské poezie /1795-1825/

Česká literární bibliografie - retrospektivní a do roku 1999

Literární brak.Operace vyloučení,operace nahrazení

Lexikon české literatury. Díl 4. - dokončení

Problémy literárních dějin ve vztahu k dějinám myšlení 

Mezi Východem a Západem: K vývojovým aspektům a tradici českého strukturalismu ve Spojených státech

Dějiny české literatury po roce 1945

K literárnímu životu druhé republiky (1938–1939)

Slovník českých poválečných literárních časopisů, institucí, nakladatelství a edic

Nakladatelé v českých kulturních dějinách 19. a 20. století

Krásná próza v českých časopisech národního obrození 1786-1830

Básník. Osobnost, dílo a jedinečnost Vladimíra Holana

Literární život českého exilu 1948-1968: dějiny, bibliografie, biografie

...na okraji chaosu.../poetika literárního díla 20. století/

Satirik převratu Jiří Haussmann

Struktury zvuku a významu /poetika literárního díla 20. století/

Dějiny české divadelní kultury 1945 - 1989

Základní problémy literárního díla, jeho analýzy a interpretace

Literárná tematologie

Slovník českých spisovatelů 1945-1990 I.díl

Emancipace operní režie

Proměny české meziválečné satiry

Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let

Krásná próza raného obrození ve světle dobových českých časopisů a almanachů (1786-1830)

Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958-1969). Antologie k Dějinám české literatury

Na cestě ke smyslu (Poetika literárního díla 20. století)

Kapitoly z literární kultury padesátých let

Tři podoby české literární vědy v exilu po roce 1968: L. Doležel, K. Chvatík, M. Grygar

Přínos českého strukturalismu k teorii vyprávění

Kulturní přínos českých zemí v oblasti jazyka, umění a filozofie

Digitalizace knižního katalogu Ústavu pro českou literaturu a zpřístupnění databáze osobností české literatury

Česká elektronická knihovna - Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1900-1918

Nadnárodní dimenze české národní literatury

Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18.století ve středoevropských souvislostech

Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací (2001-2004, AV0/KS)

Předpoklady interpretace literárních textů

Slovník české prozy 1945 - 1991

Česká přízvučná metra: invarianty a varianty

Český jazyk a literatura

Digitalizace mikromédií

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989

Literární reprezentace krajiny

Oldřich Králík textolog a editor

O psaní vně logocentrismu

Beletrie a periodický tisk 1830-1850

Na rozcestí. Antologie textů k literárnímu životu Druhé republiky

Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie 

Diskurs pomíjivosti

Průvodce po světové literární teorii. Adaptace a aktualizace

Ekfráze jako modus reprezentace

Obraz Židů a židovství v české polemické literatuře

Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století

Skutečnost veršem vysněná: ideologické koncepty a kontexty poezie socialistického realismu (1945–1953)