Previous Next
Citlivé čtení Josefa Hrdličky VERONIKA KOŠNAROVÁ Ve své nové knize Poezie a kosmos Josef Hrdlička přinejmenším v některých aspektech navazuje na...
K dějinám evropské moderny: česká literatura německého jazyka LUCIE ANTOŠÍKOVÁ Už dlouho jsem knihu nečetla s takovou radostí. Publikace Kristiny Lahlové je výborně napsané, velmi...
Zdroje historického vědomí raněnovověkých měst JAN LINKA V útulném konferenčním sále s výhledem do Husovy ulice se 28. května 2018 v Masarykově ústavu a archivu Akademie...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie; naratologie; sémiotika; hermeneutika; literární strukturalismus; narativní sémantika fikčních světů; česká literatura 20. století; náboženství a literatura; teorie a metodologie religionistiky.

Studium a stáže

1995−2000 FF MU Brno, filosofie − religionistika; 2000−2004 postgraduální studium na FF MU Brno (2004 Ph.D.); 2009 rigorózní zkouška na FF MU Brno (PhDr.).

Zaměstnání

2001−2002 knihovník v ÚČL AV ČR, pracoviště Brno; od 2003 externí spolupracovník Ústavu religionistiky FF MU v Brně; od 2006 externí spolupracovník Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně; 2009−2015 externí spolupracovník Katedry českého jazyka a literatury PdF MU v Brně; od 2015 odborný asistent tamtéž; od 2002 odborný pracovník ÚČL AV ČR, pracoviště Brno; od 2003 v Oddělení teorie prózy; od 2004 výzkumný pracovník tamtéž; 2007−2008 vedoucí Oddělení teorie prózy; od 2009 vedoucí Oddělení teorie ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Člen revizní a apelační komise České společnosti pro religionistiku (od 2000); člen ediční rady edice Theoretica vydávané ÚČL (2004−2007); člen ediční rady ÚČL (2005−2007); člen ediční rady edice Theoretica & historica (od 2007, vedoucí edice); člen Akademického sněmu AV ČR (od 2008); člen Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (od 2009); člen redakční rady časopisů Slovo a slovesnost (od 2010) a Iluminace (od 2013); člen organizačního výboru European Narratology Network (ENN) (od 2015).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Jan Mukařovský. Život a dílo. Brno: Host, 2015, s. 451 + 32.
 • The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. München: Lincom, 2015, s. 202; překlad do turečtiny: Prag Ekolüʼnün Yapısalcı Poetikası ve Geçirdiği Dönüşüm. Přel. B. Dervişcemaloğlu. Istanbul: Dergȃh Yayınları, 2014, s. 293.

Studie:

 • „Štěstí ‚Šťastného domova‘“. In: F. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., s. 93−112.
 • „O zkoumání tvaru motivů“. In: A. Jedličková (ed.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., s. 55−62.
 • „Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš“. In: D. Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, s. 61−73.
 • „O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému“. Svět literatury 26, 2016, č. 53, s. 27−37.
 • „Pojecie ‘świata’ w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela“. Přel. M. Kalita, ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura. 30, 2015, č. 1, s. 107−123
 • „Český strukturalismus pohledem zahraničních studií“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 335–363.
 • „Jan Mukařovský and Theatre“. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře 17. Prague Semiotic Stage Revisited II, 2014, č. 2, s. 122−136.
 • „Od strukturalismu k nové naratologii“. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře 17, 2014, č. 1, s. 279−285.
 • „The Use of Narrative in Education“. In: L. Tataru ‒ J. Á. García Landa (eds.): Semiosphere of Narratology: A Dialogue of Languages and Cultures. Balashov: Nikolayev, 2013, s. 122‒131.
 • „René Wellek i Praska Szkoła Strukturalna“. In: D. Ulicka – W. Bolecki (eds.): Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna − Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 226−239.

Edice:

 • Thomas G. Winner: The Czech Avant-Garde Literary Movement Bettwen the World Wars. New York: Peter Lang, 2015; s M. Heimem.
 • Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014.
 • Performance/performativita. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.
 • Four Studies of Narrative. Praha: ÚČL AV ČR, 2010; s B. Fořtem, A. Jedličkovou a J. Kotenem.
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: ÚČL AV ČR, 2010; s K. Bláhovou.
 • Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008; s A. Jedličkovou.
 • O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007; s K. Bláhovou.
 • Český strukturalismus po poststrukturalismuBrno: Host, 2006.

Překlady:

 • W. E. Paden: Bádání o posvátnuNáboženství ve spektru interpretací. Přel. L. Kučerová − O. Sládek. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 
 • P. Grzybek: „Několik poznámek k pojetí znaku v Jakobsonově sémiotice a v českém strukturalismu“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 247−260; s B. Fořtem.

Účast v týmových pracích:

 • A. Fialová (ed.): V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacíchPraha: Academia, 2014.
 • V. Macura ‒ A. Jedličková (eds.): Průvodce po světové literární teorii. Brno: Host, 2012.
 • Encyklopedie: Čeští vědci v exilu 1948 (1952) – 1989, ed. A. Kostlán a kol. Sto českých vědců v exilu. Praha: Academia, 2011.

 • M. Přibáň (ed.): Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

 • P. Janoušek (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989.

  I., II. Praha: Academia, 2007, 2008.
 • W. Schmid (ed.): Der Beitrag des slavischen Funktionalismus zur internationalen Narratologie, mezinárodní projekt.
 • A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy (česká adapt. a eds. J. Trávníček – J. Holý). Brno: Host, 2006.
 • Bibliografie Josefa Škvoreckého. Česky publikované dílo. 1., 2. díl. Praha: Literární akademie, 2004, 2005.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI