Previous Next
Kniha o Věnceslavu Metelkovi JIŘÍ POLÁČEK Je obecně známo, že součástí geneze románu Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci (1893) jsou texty Věnceslava...
Kunsthistorické čtení autobiografií KLÁRA SOUKUPOVÁ Německý soubor studií zabývajících se autobiografickými texty, Das eigene Leben als ästetische Fiktion, by...
Za esejistikou Sylvie Richterové JAKUB ČEŠKA Petr Král měl jistě pravdu, když si ve svém polemickém textu (namířeném proti Kunderovským paradoxům Milana...

Způsob odevzdání rukopisů

Rukopisy, vytvořené v editorech MS Word OpenDocument lze zasílat v elektronické podobě na adresu redakce e-mailem, případně poštou na CD-ROMu. V průvodním dopise je třeba uvést pracoviště a úplnou kontaktní adresu včetně e-mailového spojení autora/autorky.

Obvyklý rozsah rukopisů v normostranách (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer) v závislosti na jejich charakteru a řazení do jednotlivých rubrik časopisu činí 35 normostran u delších výzkumných statí (rubrika Studie), cca 20 normostran u kratších tematicky různorodých, výzkumných, ohlasových i diskusních statí (rubrika Rozhledy), do 35 normostran u překladových metodologických statí (rubrika Texty), do 35 normostran u primárních pramenů (rubrika Prameny), cca 10 normostran u recenzí a cca 5 normostran u informativních textů rubriky Kronika a glosy. U statí zařazených v sekci Studie je vyžadováno české resumé v délce cca 1 normostrany, případně s anglickou variantou titulu příspěvku. Zařazení textu do jednotlivých rubrik je v kompetenci redakce. Tištěné texty jsou se souhlasem autora/autorky redakčně upravovány.

Texty přijaté k tisku jsou publikovány na stránkách časopisu Česká literatura a posléze také elektronicky v archivu digitalizovaných časopisů na webu ÚČL AV ČR, v systému Kramerius a také dále distribuovány prostřednictvím databází vědecké literatury (např. Central and Eastern European Online Library). Vybrané recenze, zprávy, poznámky či komentáře jsou uveřejňovány na redakčním blogu Česká literatura v síti. Souhlas s elektronickým zpřístupněním článků dávají autoři už samotným nabídnutím textu redakci České literatury.

Redakce přijímá rukopisy s bibliografickou úpravou shodující se se systémem uvádění citací, odkazů a literatury časopisu Česká literatura, který vychází z bibliografické normy ČSN ISO 690 (010197). Při editování lektorovaných statí pracuje redakce s databázemi České literární bibliografie a v souladu s povinností citovat tyto internetové zdroje připojuje za text následující doporučenou formulaci: „Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie <http://clb.ucl.cas.cz>.“

 

Číslované poznámky pod čarou jsou pouze předmětné, tj. vysvětlují, komentují nebo doplňují text. Primární literatura se uvádí přímo v textu (názvy děl kurzívou). Kompletní soupis primární literatury je uveden za textem ve zvláštním oddíle PRAMENY.

Způsob zápisu je tento:

POLÁČEK, Karel

1939 Vyprodáno (Praha: Fr. Borový)

1994 Vyprodáno; in idem: Spisy Karla Poláčka, sv. 12; ed. M. Chlíbcová (Praha: Nakladatelství Franze Kafky)

 

Sekundární literaturu citujeme rovněž přímo v textu. Její kompletní soupis je uveden ve zvláštním oddíle LITERATURA za textem.

Způsob zápisu je tento:

monografie

MACURA, Vladimír

1995 Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ (Jinočany: H & H) [1983]

BOURDIEU, Pierre
2000 Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole; přel. Petr Kyloušek, Petr Dytrt (Brno: Host) [1992]

stať v periodiku

ČERVENKA, Miroslav

2004 „Prozodické základy novodobého českého verše?“; Česká literatura LII, č. 6, s. 751772

text ve výboru

BREMOND, Claude

2002 „Logika narativních možností“; přel. Petr Kyloušek; in Petr Kyloušek (ed.): Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (Brno: Host), s. 118–141

ČERVENKA, Miroslav

1996 „Jana Mukařovského rozchod se strukturalismem", in idem: Obléhání zevnitř (Praha: Torst), s. 386-397 [1991]

knižní edice

KOLÁR, Jaroslav — NEDVĚDOVÁ, Milada (edd.)

1983 Próza českého středověku (Praha: Odeon)

internetový zdroj

MATĚJÍČEK, Tomáš — FORET, Martin — ČEPELÁK, Vojtěch

2004 „Book, album nebo… co vlastně?“; Komiks.cz, <http://www.komiks.cz/clanek. php?id=659>, přístup 15. 11. 2015