Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

TEREZA PULCOVÁ

Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární komunikace v prostoru českých zemí. Přehled vznikl na základě excerpce českých i zahraničních univerzitních digitálních repozitářů, pro doplnění byla oslovena i slavistická pracoviště v zahraničí. Uvedené práce budou též evidovány v bibliografické databázi výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie biblio.ucl.cas.cz.

 

BOUTAN, Jean: La guerre des filles en Bohême dans les littératures tchèque et germanophone, entre romantisme et Biedermeier: féminité et construction nationale dans la réécriture des mythes fondateurs. Faculté des Lettres de Sorbonne Université, škol. Xavier Galmiche, Gérard Laudin.

COUCEIRO, Eduardo Fernández: Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury. Ústav informačních studii a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Petr Voit.

ČURDA, Vojtěch: Podíl Ladislava Štolla na formování československé kultury. Oddělení pro vědeckou činnost, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Ivana Čornejová.

HOLANOVÁ, Markéta: Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české literární kultuře (do roku 1928). Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Pavel Janáček.

JAREŠ, Michal: Cliftonovo století. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Pavel Janoušek.

JELÍNEK, Jiří: Konstruované jazyky v literatuře. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Josef Hrdlička.

JIRSA, David: Myšlení o literatuře kolem časopisu Tvar. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Jiří Hrabal.

KAISEROVÁ, Stanislava: Jiří Gruša — autor bilingvní a vícejazyčný. Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, škol. Jiří Staněk.

KANTOŘÍKOVÁ, Jana: Program českého dekadentního hnutí a otázky intertextuality. Dílo Miloše Martena. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova / Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg, škol. Daniel Vojtěch, Marek Nekula.

KLÍČOVÁ, Eva: Lopaty, inženýři, inkousti a ostatní. Transformace hodnot v normalizační pracovní próze. Ústav české literatury a knihovnictví. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Jiří Trávníček.

KOMBEREC, Filip: Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918–2018. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, škol. Jan Hábl.

LUKÁŠ, Martin: Spor o románový tvar. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Jiří Hrabal.

LUKŠOVÁ, Zuzana: Synodální kázání Jana Husa Diliges Dominum Deum. Ústav klasických studií, filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Jana Nechutová, Michele C. Ferrari.

NÁJEMNÍK, Václav: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře. Oddělení pro vědeckou činnost, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Ivana Čornejová.

PÍŠA, Petr: Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie. Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Magdaléna Pokorná.

REICHELOVÁ, Marta: Pohádka v opeře. Hudební fakulta, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, škol. Jindra Bártová.

ROSSÍPALOVÁ, Adéla: Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im Garten/New-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld’s Malenski auf der Tour, Hans Natonek’s Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld’s Blanche oder Das Atelier im Garten. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Milan Horňáček.

SCHILDBERGER, František: Poetika reportáže. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Michaela Soleiman pour Hashemi.

SICHÁLEK, Jakub: Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Pavlína Rychterová.

SIXTOVÁ, Olga: Hebrejský knihtisk v Praze 1512–1672. Katedra blízkého východu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Pavel Sládek.

SOUKUP, Jiří: České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Jiří Holý.

TIMOFEEV, Dmitriy: Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století. Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Alena Andrlová Fidlerová.

ŽEHROVÁ, Lenka: Recepce Milana Kundery v českém a francouzském kulturním prostředí. Ústav románských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Eva Voldřichová-Beránková.

Vyšlo v České literatuře 2019/2.