Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

Česká literatura 53, 2006/1

Studie

Dalibor Tureček: Teorie fikčních světů a dějiny literatury
(s. 1-13)
(Studie je dostupná v pdf-formátu.)

Vladimír Papoušek: Nová historie a kontext americké literární vědy
(s. 14-28)
Studie se zabývá vztahem novohistorického myšlení k jiným konceptům současné americké literární vědy. Z toho pak především k dekonstrukci. Dále se autor věnuje souvislostem mezi myšlením novohistoriků a literární historií. Dospívá při tom k názoru, že tradiční koncepty literárněhistorického myšlení mohou být novou historií významně proměňovány. Přes značné diference mezi dekonstrukcí a novou historií nachází autor rovněž řadu společných rysů, které tyto dva zdánlivě neslučitelné modely často staví bok po boku, a to především ve sdílené nedůvěře k bezporuchovosti krásy a v nevíře v explikovatelnou jednotu lidského univerza.

Diskuse

(Diskusní blok zahrnuje polemickou úvahu Pavla Janouška, který na základě knihy Dalibora Turečka a Vladimíra Papouška Hledání literárních dějin (2005) reflektuje stav současné české literární historiografie, za ní následují reakce autorů citované práce a komentář Tomáše Glance.)

Pavel Janoušek: Ztracená literární historie aneb Hledání Levelu 2
(s. 29-63)

Dalibor Tureček: Glosa k polemice, spíše komentující než obranná
(s. 64-66)

Vladimír Papoušek: Vzpoura levellera
(s. 67-71)

Tomáš Glanc: Chůze dvěma nohama. Komentář k českému hledání literárních dějin
(s. 72-76)

Rozhledy

Vera Nünningová: Problémy a perspektivy kulturně senzitivního přístupu k literární historii
(s. 77-95)

Recenze

Marcel Černý: J. V. Zlobický a ostatní pozapomenutí obrozenci z osvícenské Vídně
(Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence – Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz. Edd. Josef Vintr – Jana Pleskalová, Academia, Praha 2004, 455 stran.)

(s. 96-102)

Světla Mathauserová: Ruský formalismus ve slavisticko-univerzalistické perspektivě Romana Jakobsona
(Roman Jakobson: Formalistická ruská škola a dnešní literární věda. Brno 1935. Ed. Tomáš Glanc, Praha Academia 2005, 321 stran.)

(s. 102-106)

Jan Matonoha: Autor ve společné péči britských bohemistů
(David Short (ed.): Bohumil Hrabal (1914-97). Papers from a Symposium. London, School of Slavonic and East European Studies, University College London 2004. 132 stran.)

(s. 106-117)

Pavel Kořínek: Řítící se novostavba komiksu
(Thierry Groensteen: Stavba komiksu, Host, Brno 2005, přel. Barbora Antonová. 220 stran.). Prešov, Filozofická fakulta 2001.)

(s. 118-121)

Tomáš Kubíček Cestou narativu
(What is Narratology? : Question and Answers Regarding the Status of a Theory. Edd. Tom Kindt, Hans-Harald Müller; Walter de Gruyter, Berlin-New York 2003. 368 stran.)

(s. 122-127)

Kronika a glosy

Veronika Faktorová – David Skalický Otázky metodologie literárních
(s.128-131)

Libor Martinek Poznámka k recenzi Fakta a interpretace
(s. 131-133)

Jan Malura: Znovu o slovenském literárním baroku
(s. 134-135)

Milan Ducháček - Alena Šporková: O psaní dějin
(s. 135-138)

Informatorium
(s. 138-142)