Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

Kolektivní monografie Text a divadlo, jejíž vydání je plánováno 22. dubna, je prvním společným knižním výstupem Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Současné vědecké orientaci Týmu odpovídá i tematické zaměření publikace, v jejímž centru stojí vztah textu a divadla, respektive vztah literární a divadelní komunikace. Kniha Text a divadlo se tak pokouší otevřít toto v české teatrologii dlouho opomíjené téma a narýsovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat.

Struktura knihy pokrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních. V úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na konkrétních příkladech. Monografii navíc uvádí rozsáhlý text, jenž velmi komplexně načrtává široké sémantické pole poměru literární a divadelní komunikace a tím čtenáři usnadňuje základní orientaci v různých vrstvách tohoto, pro divadelní komunikaci stále živého problému.          

Text a divadlo je prvním svazkem ediční řady Theatrologica, kterou připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Editory svazku jsou Aleš Merenus, Iva Mikulová a Jitka Šotkovská.