Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

Vladimír Macura a Maria Janion: Literární teorie v Československu a Polsku od osmdesátých let 20. století

Mezinárodní workshop, Praha, 19.–20. března 2020
Workshop pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Katedrou elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

 

Vladimír Macura and Maria Janion: Literary Theory in Czechoslovakia and Poland since the 1980s

International Workshop, Prague March 19–20 2020
Workshop organized by the Institute of Czech Literature of the CAS in collaboration with the Department of Electronic Culture and Semiotics of the Faculty of Humanities of Charles University

PLAKÁT

POZVÁNKA